Omdat hetpaleis het welbevinden van de deelnemers tijdens deze workshops belangrijk vindt, stellen we graag volgende spelregels voor:

  • Het aantal deelnemers aan een workshop wordt beperkt zodat elke kind of jongere voldoende kan opsteken van de workshop.
  • De aanwezigheden van de deelnemers worden geregistreerd. Elke les wordt aangeduid wie aanwezig is en op welk moment hij of zij vertrekt. Zo kan er bij eventuele onregelmatigheden contact opgenomen worden met de ouders/begeleiders.
  • Ouders, begeleiders en deelnemers kunnen voor inhoudelijke bemerkingen of specifieke vragen steeds terecht bij Silke De Bruyne, artistiek medewerker in hetpaleis. Voor praktische vragen over inschrijvingen en betalingen kunnen zij terecht bij het onthaal. Deze medewerkers zijn op zeer regelmatige basis voor en na de workshops aanwezig en dus gemakkelijk aanspreekbaar.
  • Elke workshop(reeks) kent een vast stramien van bijsturing en evaluatie met de verantwoordelijke voor artistiek en alle betrokken begeleiders. Eventuele bezorgdheden worden zo op de voet opgevolgd.
     
  • Is je kind jonger dan 12 jaar, dan ontvang je bij iedere betalende workshop(reeks) een fiscaal attest.
  • Op het einde van elke workshop(reeks) krijgen alle deelnemers (en hun ouders) een evaluatieformulier. Op dit formulier kunnen zij feedback geven over inhoud, organistaie en het welbevinden tijdens de lessen. Indien nodig kan er met behulp van dit formulier ook een vertrouwelijk gesprek aangevraagd worden met de artistieke verantwoordelijk in hetpaleis.